ČL. 1 – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

(1) Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v e-shopu (internetovém obchodě) na internetové adrese www.techniciostrava.cz a vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Petr Ďuríšek, Jižní 2248/10, 70030 Ostrava-Zábřeh, IČ 76600246 a kupujícího.

(2) Kupující souhlasí s uzavřením smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran, tedy za použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

(3) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

ČL. 2 – UZAVŘENÍ SMLOUVY

(1) Zboží uvedené v internetovém obchodě představuje pouze výzvu k podání nabídek. Za nabídku (návrh na uzavření smlouvy) se považuje až odeslaná elektronická objednávka zboží kupujícím. K akceptaci nabídky ze strany prodávajícího a k samotnému uzavření kupní smlouvy dochází zasláním informace kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou kupujícím, že objednané zboží bylo předáno k přepravě.

(2) Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

(2) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem vyžadovaných povinných údajů a náležitostí. Kupující se zavazuje v elektronické objednávce uvádět pouze pravdivé a závazné údaje o své osobě.

(3) Odesláním objednávky kupující také stvrzuje, že před vlastním odesláním objednávky měl možnost se seznámit s obchodními podmínkami, se kterými bezvýhradně souhlasí a přijímá je. Kupující akceptuje veškerá ustanovení a odstavce těchto obchodních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

(4) Obdržení objednávky kupujícího prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou kupujícím. Toto potvrzení však ještě není akceptací, tedy přijetím nabídky kupujícího prodávajícím a nemá na vznik kupní smlouvy vliv. V případě nesrovnalostí mezi objednávkou a údaji uvedených v potvrzení objednávky je kupující povinen kontaktovat prodávajícího na emailové adrese či telefonu uvedeném v potvrzení objednávky a v internetovém obchodě na adrese www.techniciostrava.cz.

(5) Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:
– zboží se již nevyrábí nebo nedodává
– je dlouhodobě nedostupné
– výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že by se takováto situace vyskytla, bude kupující neodkladně informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu a bude s ním konzultováno další řešení. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

(6) Prodávající předem upozorňuje na to, že nebude akceptovat objednávku, pokud kupující dříve neplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popřípadě jinak porušil obchodní podmínky prodávajícího, nebo je v prodlení s platbami ve prospěch prodávajícího. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že ustanovení § 1913 zákona č. 89/2012 Sb. se nepoužije.

ČL. 3 – ZPŮSOB DODÁNÍ NEBO PLNĚNÍ, ZPŮSOB PLATBY

(1) Zboží bude odesláno na výdejní místo Zásilkovny nebo kurýrem na adresu kupujícího dle výběru v elektronické objednávce nejpozději do 48hod od potvrzení objednávky.

(2) Kupní cena bude kupujícím hrazena platební kartou, bankovním převodem nebo na dobírku dle výběru kupujícího v elektronické objednávce.

(3) Náklady na dodání budou hrazeny kupujícím. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

(4) Náklady na dodání:
CZ Zásilkovna – výdejní místo: 89Kč
CZ Zásilkovna – doručení na adresu: 119Kč
SK Zásilkovna (Packeta) – výdejní místo: 99Kč

Příplatek za dobírku: 45Kč

ČL. 4 – CENA

(1) Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu. Pokud byla např. z důvodu administrativní, technické, či jiné chyby uvedena u objednaného zboží jiná cena nebo se cena zásadním způsobem změnila v závislosti na cenách od dodavatelů, bude na toto kupující upozorněn e-mailem nebo telefonicky ještě před zasláním informace, že objednané zboží bylo předáno k přepravě nebo je připraveno k vyzvednutí v prodejním středisku. Kupující má v takovém případě právo odvolat svou objednávku.

ČL. 5 – VÝHRADA VLASTNICTVÍ

(1) Prodávající si vyhrazuje k prodávanému zboží vlastnické právo v souladu s § 2132 občanského zákoníku. Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

ČL. 6 – PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

(1) Kupující se zavazuje nakupovat zboží svým jménem, převzít zboží a zaplatit za dodané zboží sjednanou cenu.

(2) Kupující je povinen převzít objednané zboží.

(3) Smluvní strany se dohodly, že nepřevezme-li kupující zboží, ruší se kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující je však povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s balením a dodáním zboží do místa určeného kupujícím (poštovné a balné).

(4) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

(5) Při převzetí zboží je kupující také povinen podrobit dodané zboží prohlídce a zjištěné zjevné vady ihned písemně oznámit prodávajícímu, jinak se má za to, že zboží je dodáno v uvedeném množství, provedení zboží a deklarované jakosti.

ČL. 7 – NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

(1) Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

ČL. 8 – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

(1) Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

(2) Konkrétně dle ust. 2161 zákona č. 89/2012 Sb. prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(3) Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti stanovené v § 2161 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

(4) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

(5) Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

(6) Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající povinen přijmout reklamaci. Pokud je v potvrzení podle § 2166 občanského zákoníku (nebo v záručním listě) uvedena jiná osoba určena k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy (např. servisní středisko).

(7) Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(8) Reklamace musí být včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se však prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího bezodkladně. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

ČL. 9 – PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

(1) Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě (tedy prostředky komunikace na dálku), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo do 14 dnů od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

(2) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme zboží, nebo v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne kdy spotřebitel nebo jím určená osoba převezme poslední dodávku zboží. Spotřebitel není povinen v případě odstoupení od smlouvy uvádět důvod tohoto odstoupení a s právem odstoupit od smlouvy, nelze spojit žádný postih.

(3) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel ve svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem.)

(4) Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel použít vzorový formulář, který je k dispozici na internetové adrese https://techniciostrava.cz/Oznameni-o-odstoupeni-od-kupni-smlouvy.docx.

(5) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

(6) Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

(7) Odstoupí-li spotřebitel od této smlouvy, vrátí mu prodávající do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující výslovně nedal souhlas k jinému způsobu vrácení finančních prostředků a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

(8) V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel přímé náklady spojené s navrácením zboží.

(9) Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

(10) Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

(11) Spotřebitel nemůže dle § 1837 občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy v těchto případech:
– od smlouvy poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
– od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
– od smlouvy o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
– od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (tzv. zakázková výroba)
– od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
– od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
– od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
– od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
– od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů
– od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
– od smlouvy uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
– od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

ČL. 10 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1) Pro možnost kupujícího uzavírat kupní smlouvy a obchodovat tak s prodávajícím, je prodávající oprávněn vyžadovat údaje o kupujícím, které jsou zapotřebí pro řádné vyřízení objednávky nebo zaregistrování do internetového obchodu. Kupující se zároveň zavazuje, že takovéto údaje o své osobě prodávajícímu poskytne a s použitím údajů dle těchto podmínek souhlasí.

(2) Veškeré osobní údaje, které kupující v elektronické objednávce uvede, jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

(3) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Prodávající se rovněž zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího třetí osobě a údaje zajišťuje proti zneužití. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje prodávajících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

ČL. 11 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Spotřebitelé se mohou se stížnostmi obrátit na prodávajícího prostřednictvím emailové adresy obchod@techniciostrava.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.

(2) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti ochrany osobních údajů vykonává dozor Úřad pro ochranu osobních údajů.

(3) Objednávka spotřebitele je po akceptaci prodávajícím jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

(4) Prodávající upozorňuje na to, že veškeré informace o zboží umístěné na stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

(5) Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva se uzavírá taktéž v českém jazyce.

(6) Nákupem zboží kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

(7) Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2022.

Nejsem plátce DPH.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ POSKYTNUTÁ VE SMYSLU UST. § 14 ZÁKONA Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE

V případě, že dojde mezi společností Tritech s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2 – Nové Město
e-mail: adr@coi.cz
Web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


© 2021 Sillet IT services, s.r.o.